لطفا صفر ابتدای موبایل را هم وارد کنید. مثلا 09120123456
برای ورود به مغناطیس مشتری احتیاج به یک رمز دارید؛ یک رمزی انتخاب کنید که به یادتان بماند.